Tanım

evolüsyon nedir
Evrim Tanım

Evolüsyon nedir?

Evolüsyon “Evolüsyon” terimi, yüksek ve daha karmaşık yapılı hayvan ve bitkilerin, jeolojik zamanlar boyunca, evvelce mevcut olan ilkel atalardan, değişme ve farklılaşma ile tesadüfen meydana gelmelerini ifade eder. Dikkat edilirse, evolüsyonun iki temel kabule dayandığı görülür. Birisi, tek hücreli canlıdan yüksek yapılılara doğru canlıların soy ağacında mutlaka silsile hâlinde bir sonraki varlık, önceki atalarından meydana […]

Devamını Oku
Ayetler ögüt Sorular Tanım Uncategorized

Allah'I tanımak isteyenler buyrun…

MÂRİFETULLAH Allah’ı bilme, tanıma, O’nu bütün sıfatlarıyla öğrenme, hakkında bilgi sahibi olma.Mârifetullah, iki kelimeden meydana gelen bir tamlamadır. Bunlar “marifet” ve “Allah” kelimeleridir. Marifet; lügatta, herkesin yapamadığı ustalık, ustalıkta yapılmış olan şey, bilme, biliş, vasıta, hoşa gitmeyen şey, tuhaflık manalarına gelmektedir. Bununla birlikte, marifet, Allah’ı O’nun isimlerini ve sıfatlarını, kudret ve iradesinin geçerliğini bilmek; alçak […]

Devamını Oku
Sorular Tanım Uncategorized

Reenkarnasyon nedir? İslamda varmıdır

Değerli kardeşimiz, Kur’an Işığında Reenkarnasyonun Reddi Kur’ân-ı Kerîm’de, çoğu kere iade kavramıyla ifade edilen yeniden diriltmenin kıyamet günü olacağı, bu diriltmenin bir defaya mahsus olduğu ve ölümden sonra tekrar dünyaya dönüşün asla mümkün olmayacağı konuları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde dile getirilmiştir. Reenkarnasyon lügatte tenasüh, tekammüs, tecessüd-ü cedîd1, ölümden sonra rûhun bir bedenden başka bir bedene, […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Tanım Uncategorized

Bir Ateiste İslam'ı Nasıl Anlatırım?

Bir Ateiste İslam’ı Nasıl Anlatırım? Bu konu çok önemli bir konu maalesef çoğu Müslüman kardeşimiz bir ateist ile tartışırken veya İlam dışındaki başka dinlere mensup insanlarla tartışırken onları aşağılayacak, küçük düşürecek şekilde konuşur ve onların düşünceleri ile dalga geçer. Bu çok büyük bir yanlıştır. Oysaki efendimiz bir hadisi şerifinde ne buyuruyor;  “Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret […]

Devamını Oku
Tanım Uncategorized

Rönesans Nedir

Rönesans nedir? «Yeniden doğuş» anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Aslı «renaissance» diye yazılır. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da açılan bilim ve sanat çığırı bu adla anılır. Dünya medeniyetinin bir dönüm noktası sayılan Rönesans Avrupalıların inançlarında, düşünce ve yaratışlarında köklü değişikliklere yol açmış, Avrupa ülkelerinin her alanda hızla ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Rönesans’ı hazırlayan sebeplerin başında matbaanın icadı; […]

Devamını Oku
Tanım Uncategorized

Deist ve Deizm Nedir?

Deizm nedir? Toplumlarda çok çeşitli inanç şekilleri ortaya çıkmıştır bu inanç şekillerinden biride deizm’dir. Deizm; 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı’yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, islam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta […]

Devamını Oku
Tanım Uncategorized

Ateizmin Çeşitleri

Negatif ve pozitif ateizm: George H. Smith’in sınıflandırmasına göre ateizmin “negatif ateizm” (ya da “zayıf ateizm”) ve “pozitif ateizm” (ya da “güçlü ateizm”) olarak iki çeşidi vardır. Negatif ateizm, Tanrı’nın varolmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber, varolduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı’yı reddeder. Pozitif ateizm ise, Tanrı’nın varolmasını Tanrı kavramının geçerli bir şekilde tanımlanmadığı, […]

Devamını Oku
Tanım Uncategorized

Ateist ve Ateizm nedir?

Ateist nedir? Ateist, tanrı veya tanrıların varlığını hayal ürünü bulan kişi veya kişilerdir. Ateizm sanıldığı gibi bir inanç değildir. Çoğu zaman yanlış ifade edildiği şekli ile (tanrıtanımaz kelimesinde olduğu gibi) tanrıyı inkar eden kişi değildir. Çünkü “inkar” varolan bir şeyin reddedilmesi anlamı taşır, oysa ki ateistlere göre tanrı varolmadığı için onun “inkar edilmesi” de yanlış bir terminolojik kullanım olacaktır. Ateistler; bazen “tanrıtanımaz” kelimesiyle anılsalar […]

Devamını Oku